雅博体育APP-雅博体育官网下载

21款22款疾驰S400改装P20驾驶辅助体系,天下上门

21款22款疾驰S400改装P20驾驶辅助体系,天下上门

21款22款疾驰S400L改装p20驾驶辅助体系。

P20驾驶辅助重要换的配件是整个标的目的盘 ,标的目的盘有分圆盘子以及平底 。平底就是蜻蜓式的标的目的盘 。

转向辅助 :可以短期不扶着标的目的盘 ,过一会仪表上会弹出提醒,让驾驶员扶标的目的盘。由于P20依旧是半主动辅助,其实不像特斯拉是全主动的 ,重要因此辅助为准,让轻松驾驶的同时,包管驾驶安全。

车道变动辅助 :变道也是有前提的 ,其实不是随意就能变道 。其时速到70码以上,先后摆布基本上无车,前提满意 ,打转向灯便可实现主动变换车道。

雅博体育APP-雅博体育官网下载

【读音】:

21kuǎn 22kuǎn jí chí S400Lgǎi zhuāng p20jià shǐ fǔ zhù tǐ xì 。

P20jià shǐ fǔ zhù zhòng yào huàn de pèi jiàn shì zhěng gè biāo de mù de pán ,biāo de mù de pán yǒu fèn yuán pán zǐ yǐ jí píng dǐ 。píng dǐ jiù shì qīng tíng shì de biāo de mù de pán 。

zhuǎn xiàng fǔ zhù :kě yǐ duǎn qī bú fú zhe biāo de mù de pán ,guò yī huì yí biǎo shàng huì dàn chū tí xǐng ,ràng jià shǐ yuán fú biāo de mù de pán 。yóu yú P20yī jiù shì bàn zhǔ dòng fǔ zhù ,qí shí bú xiàng tè sī lā shì quán zhǔ dòng de ,zhòng yào yīn cǐ fǔ zhù wéi zhǔn ,ràng qīng sōng jià shǐ de tóng shí ,bāo guǎn jià shǐ ān quán 。

chē dào biàn dòng fǔ zhù :biàn dào yě shì yǒu qián tí de ,qí shí bú shì suí yì jiù néng biàn dào 。qí shí sù dào 70mǎ yǐ shàng ,xiān hòu bǎi bù jī běn shàng wú chē ,qián tí mǎn yì ,dǎ zhuǎn xiàng dēng biàn kě shí xiàn zhǔ dòng biàn huàn chē dào 。

发表评论